FAQ Deelnemersvergadering / Lerarenparlement

Logo-Deelnemersvergadering-nieuws_340x230_acf_croppedZie hier de veelgestelde vragen over de Deelnemersvergadering. Er zijn specifieke FAQ-pagina’s over het nieuwe lerarenregister, het vrijwillige register, het professioneel statuut en voor aanbieders van professionaliseringsactiviteiten.

Laatst bijgewerkt: 14 februari 2017
Door wijzigingen kan het voorkomen dat een eerdere verwijzing naar een FAQ-nummer niet meer klopt.

Tip: Op zoek naar een FAQ over een specifiek onderwerp? Gebruik Control+F (Windows) of Command+F (Mac) om op deze pagina te zoeken naar een bepaalde term.

1. Hoe verliep de verkiezing voor de vertegenwoordigers vanuit de Deelnemersvergadering in zijn werk?

Dit is de eerste keer dat de verkiezing plaats heeft gevonden. Er is een voorlopige afvaardiging gekozen, het Lerarenparlement, die in aanloop naar het nieuwe lerarenregister belangrijke besluiten zal nemen namens de beroepsgroep. Het was niet mogelijk om bij deze verkiezing te werken met BRP-gegevens (Basisregistratie Personen), dus is gekozen voor verkiezingen op basis van het bestaande vrijwillige register.

Leraren die voor 1 augustus 2017 in het vrijwillige register waren aangemeld, kregen een mail gekregen met een stemcode. Daarmee konden ze hun vertegenwoordiger voor de Deelnemersvergadering kiezen. Er is gekozen voor een zo open mogelijke procedure aan de voorkant. De verkiezingsregels zijn opgesteld op basis van vertrouwen en bewust laagdrempelig en uitnodigend gehouden, opdat zoveel mogelijk leraren konden deelnemen aan deze eerste verkiezingen. Aanmelding in het vrijwillige register via het e-mailadres was hierbij het uitgangspunt.

Uiterlijk oktober 2020 volgen nieuwe verkiezingen vanuit het nieuwe lerarenregister. Daarin zijn alle bevoegde leraren vertegenwoordigd. De volgende verkiezingen werken met de BRP-gegevens van het nieuwe lerarenregister.

2. Wie waren volgens de statuten van de Onderwijscoöperatie kiesgerechtigd?

De bedoeling was glashelder: alle leraren die zich bij het vrijwillige register hebben aangesloten waren kiesgerechtigd. Zowel leraren die het registratieproces hadden voltooid als leraren die nog in het registratieproces zaten, waren uitgenodigd om de parlementsleden voor het Lerarenparlement te kiezen. Dat is in de statuten van de Onderwijscoöperatie vastgelegd.

3. Konden ook anderen dan leraren stemmen?

Iedereen die zich als leraar had aangemeld bij het vrijwillige register, is voor deze verkiezingen uitgenodigd om te stemmen. In die groep konden personen zitten die geen leraar zijn, maar zich bijvoorbeeld vanuit nieuwsgierigheid wel als leraar hadden ingeschreven. Er is door het bestuur van de Onderwijscoöperatie op vertrouwd dat deze personen geen gebruik maken van de toegestuurde stemcode.

4. Ik hoor dat sommige collega’s meerdere codes hebben ontvangen

Iedereen mocht één keer stemmen, maar als iemand per ongeluk of bewust meerdere accounts heeft aangemaakt, is het mogelijk dat die persoon meerdere codes heeft ontvangen. Er is vanuit gegaan dat iedere leraar zich conformeert aan de verkiezingsregels en één keer stemt. Daarnaast zijn de uitgebrachte stemmen door een gespecialiseerd bureau gecontroleerd. E-mailadressen van waaruit meerdere stemmen zijn uitgebracht, zijn er bijvoorbeeld uitgefilterd. De Verkiezingscommissie heeft de uitslag vastgesteld. Bij de volgende verkiezingen is het niet meer mogelijk om meerdere stemcodes te ontvangen omdat dan gewerkt wordt met BRP-gegevens.

5. Wat en wie is de Deelnemersvergadering?

Op dit moment zitten alle leraren die zich bij het (bestaande) vrijwillige register hebben aangemeld in de Deelnemersvergadering. Zij zijn ‘deelnemer’. We zitten nu in een overgangsfase tot het moment waarop het nieuwe lerarenregister operationeel is. Vanaf het moment dat het nieuwe register van start gaat – op 1 augustus 2018 – zitten alle leraren die in dat lerarenregister geregistreerd staan, in de Deelnemersvergadering.

Een leraar die in het lerarenregister staat, kan er niet voor kiezen geen lid te zijn van de Deelnemersvergadering. Er kunnen geen verplichtingen worden opgelegd aan de leden van de Deelnemersvergadering. Zo mogen er bijvoorbeeld geen kosten verbonden worden aan deelname aan de Deelnemersvergadering. Deelname aan de Deelnemersvergadering levert jou als leraar alleen maar rechten op. Je kunt er wel voor kiezen om geen gebruik te maken van die rechten. Zo’n keuze heeft geen gevolgen.

6. Waarom is er een Deelnemersvergadering?

De Deelnemersvergadering is in het leven geroepen om leraren als beroepsgroep zeggenschap te geven over zaken die samenhangen met het beroep van leraar, zoals voorstellen voor de valideringsregels en herregistratiecriteria.

7. Wat mag de Deelnemersvergadering?

In de statuten van de Onderwijscoöperatie zijn de bevoegdheden van de Deelnemersvergadering verwoord. De Deelnemersvergadering is bevoegd om:

 • De professionele standaard vast te stellen en te wijzigen;
 • Het voorstel te doen voor de periodieke herijking van de bekwaamheidseisen;
 • De kaders en uitgangspunten voor het professioneel statuut te ontwikkelen;
 • Het voorstel te doen voor de valideringsregels en herregistratiecriteria;
 • De interne werkwijze van de Deelnemersvergadering in een reglement vaststellen en wijzigen;
 • Te bepalen dat een besluit waar de Deelnemersvergadering zelf over gaat, zal worden genomen door middel van een referendum;
 • Aan te geven dat het wenselijk is om een vergadering van het Lerarenparlement te beleggen (als 600 of meer leraren deze wens hebben).

8. Wie zijn ‘de afgevaardigden van de Deelnemersvergadering’ (het Lerarenparlement)?

Het Lerarenparlement bestaat uit 24 gekozen leden uit de Deelnemersvergadering. Zij vormen het Lerarenparlement en zijn hier te vinden.

9. Waarom is er een Lerarenparlement?

De Deelnemersvergadering is bevoegd om een aantal besluiten te nemen en voorstellen te doen namens de beroepsgroep. Die Deelnemersvergadering bestaat straks – in het nieuwe register – uit ongeveer 250.000 leraren. Het is praktisch niet haalbaar om elk besluit te laten nemen door alle 250.000 leraren. Daarom is ervoor gekozen om een vertegenwoordiging van de Deelnemersvergadering in te richten: een Lerarenparlement bestaande uit 24 leden van de Deelnemersvergadering. Zij zorgen voor zorgvuldige besluitvorming, wat in elk geval betekent dat besluiten en voorstellen worden afgestemd met de achterban.

10. Wat mag het Lerarenparlement wel en niet?

Het Lerarenparlement neemt besluiten voor en/of namens de Deelnemersvergadering. De belangrijkste bevoegdheden zijn het:

A. Vaststellen en wijzigen van de professionele standaard;
B. Doen van een voorstel voor de periodieke herijking van de bekwaamheidseisen;
C. Ontwikkelen van kaders en uitgangspunten voor het professioneel statuut;
D. Doen van een voorstel voor de herregistratiecriteria en de valideringsregels;
E. Vaststellen en wijzigen van de interne werkwijze.

De werkzaamheden voor de parlementsleden zullen deels van algemene aard zijn, deels een specifiek onderdeel betreffen (A t/m E). Dit is allemaal afhankelijk van wat de 24 parlementsleden zelf besluiten over de verdeling van het werk. Bij de algemene werkzaamheden kan gedacht worden aan overleggen over de producten die opgeleverd moeten worden. Daarnaast bestaan de taken uit het werk afstemmen met diverse betrokken partijen: OCW, schoolbesturen, sectorraden, de Onderwijscoöperatie, et cetera.

Het beslissen namens de Deelnemersvergadering kan bijvoorbeeld door het uitschrijven van een referendum onder alle deelnemers. De parlementsleden kunnen daarbij ook besluiten hoeveel uitgebrachte stemmen zo’n referendum bindend maakt. Het Lerarenparlement mag geen besluit nemen als dat besluit niet ter consultatie aan de Deelnemersvergadering is voorgelegd.

11. Hoe lang blijft het Lerarenparlement in functie?

Zoals aangegeven bij “Wat en wie is de Deelnemersvergadering?” hebben we nu te maken met een overgangsfase. Binnen twee jaar na de invoering van het nieuwe lerarenregister worden via verkiezingen nieuwe parlementsleden gekozen. De nieuwe verkiezingen zullen worden georganiseerd door het Lerarenparlement. De eerste 24 parlementsleden zullen aftreden nadat de nieuwe verkiezingen zijn gehouden.

De tijdlijn ziet er als volgt uit:

 • 1 augustus 2018: het nieuwe register is operationeel en leraren kunnen zich registreren, de Deelnemersvergadering bestaat nu uit leraren die zijn geregistreerd in dit register;
 • 1 augustus 2020: uiterlijke datum waarop nieuwe verkiezingen voor de nieuwe 24 parlementsleden moeten worden gehouden;
 • Circa september/oktober 2020: de nieuwe parlementsleden zijn gekozen.

12. Wat is de tijdsinvestering voor het werk van een parlementslid?

De daadwerkelijke tijdsinvestering is afhankelijk van de procesafspraken die de parlementsleden zelf maken over het eigen functioneren. De inschatting op dit moment is dat de werkzaamheden van een parlementslid tot juni 2018 ca. ½ dag à 1 dag in de week zullen kosten. Daarbij wordt al rekening gehouden met voorbereidingstijd. Vanaf juni 2018 is de inschatting dat de werkzaamheden ¼ dag à ½ dag in de week zullen kosten.

13. Wat voor vergoeding krijgen de leden van het Lerarenparlement?

De parlementsleden krijgen een gezamenlijk budget voor de uitvoering van de taken. Binnen dat budget bepaalt het Lerarenparlement zelf de wijze waarop de door hen te maken kosten en tijdsinvestering worden vergoed.

14. Hoe gaan de Deelnemersvergadering en het Lerarenparlement samenwerken?

In de statuten van de Onderwijscoöperatie zijn twee zaken geregeld over de samenwerking tussen het Lerarenparlement en de Deelnemersvergadering. Ten eerste mag het Lerarenparlement geen besluiten nemen als die besluiten niet ter consultatie aan de Deelnemersvergadering zijn voorgelegd. Ten tweede kan de Deelnemersvergadering bepalen dat een besluit niet door het Lerarenparlement, maar door middel van een referendum genomen wordt.

Behalve de consultatie en het referendum zijn er nog vele andere vormen van samenwerking tussen het Lerarenparlement en de Deelnemersvergadering mogelijk. Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden met lerarencommissies, discussiegroepen, ontwerpsessies. Dit is uiteindelijk aan het Lerarenparlement en de Deelnemersvergadering om de gewenste samenwerkingsvormen in te richten.

15. Hoe vinden de consultatie van de Deelnemersvergadering en het referendum plaats?

Deze informatie is nu nog onbekend. Dit is iets waar het Lerarenparlement zelf over beslist. Concreet wil dat zeggen dat de eerste 24 parlementariërs kunnen beslissen hoe zij de consultatie willen vormgeven en op welke wijze zij omgaan met het referendum. Ook de processen van hoe besluiten genomen worden, moeten nog worden vormgegeven.

16. Hoe verhoudt het werk dat de Onderwijscoöperatie doet zich tot het werk dat het Lerarenparlement gaat doen?

De Onderwijscoöperatie werkt op dit moment al aan het ontwerpen van de valideringsregels en herregistratiecriteria en de professionele standaard. Het ontwerpen gebeurde in 2017 onder meer door meedenksessies (deze zijn afgerond) en focusgroepen met leraren. De ervaringen die hiermee zijn opgedaan, kunnen nuttig zijn voor de 24 parlementsleden om de samenwerking met de achterban vorm te geven. Of de Deelnemersvergadering de werkwijze van de Onderwijscoöperatie overneemt, is aan het Lerarenparlement.

Daarnaast is het de bedoeling dat de eerste 24 parlementsleden met betrekking tot de inhoud van de op te leveren producten, kunnen voortbouwen op het werk van de Onderwijscoöperatie. Hoe dit precies vorm gaat krijgen, zal bepaald worden in samenspraak tussen het Lerarenparlement en de Onderwijscoöperatie.

17. Hoe zijn de verkiezing van het Lerarenparlement georganiseerd?

De organisatie van de verkiezing van het Lerarenparlement gebeurde door een verkiezingscommissie. Deze verkiezingscommissie bestond uit 8 leden: 4 van de leden zijn aangedragen door de lidorganisaties van de Onderwijscoöperatie, 1 lid is aangedragen vanuit de geassocieerden met de Onderwijscoöperatie en 3 leden zijn leraren.

De verkiezingscommissie was bij het organiseren van de verkiezingen gebonden aan de kaders die zijn vastgelegd in het verkiezingsreglement.

18. Wanneer vond de verkiezing van het Lerarenparlement plaats?

 • Van 16 juni t/m 16 juli konden leraren zich verkiesbaar stellen;
 • Op maandag 21 augustus werd de kandidatenlijst gepubliceerd;
 • De verkiezingen vonden plaats van 4 t/m 24 september; de verkiezingsuitslag is hier gepubliceerd door de verkiezingscommissie.

19. Hoe kon een stem uitgebracht worden tijdens de verkiezingen?

Iedereen die in de Deelnemersvergadering zit mocht één stem uitbrengen in de verkiezingsperiode. In de Deelnemersvergadering zit iedereen die is aangemeld in het vrijwillige register. Iedereen die zich vóór 1 augustus 2017 zich heeft aangemeld in het vrijwillige register, kon stemmen.

Iedereen die voor 1 augustus 2017 is aangemeld bij het vrijwillige register ontving op of rond 4 september 2017 een e-mail met de stemprocedure en een unieke stemcode. Het uitbrengen van de stem verliep via de website deelnemersvergadering.nl. Stemmen kon met een persoonlijke stemcode.

Voor iedereen die niet voor 1 augustus 2017 was aangemeld bij het vrijwillige register geldt dat het niet mogelijk was te stemmen tijdens deze eerste verkiezingen. Vanaf het moment dat het nieuwe register van start gaat (op 1 augustus 2018) zitten alle leraren die in dat lerarenregister geregistreerd staan, in de Deelnemersvergadering. Vanaf dat moment is het ook weer mogelijk om je zeggenschap te benutten via de Deelnemersvergadering en bijvoorbeeld deel te nemen aan de volgende verkiezingen.

20. Waarom moest je aangemeld zijn in het vrijwillige register om kandidaat te zijn en om te kunnen stemmen?

Om verkiezingen te kunnen houden onder leraren, moest ‘de groep leraren’ ergens worden verenigd. Daarvoor wordt vanaf augustus 2018 het middel ‘lerarenregister’ gebruikt. Voor die tijd moeten er echter al belangrijke besluiten worden genomen door de beroepsgroep. Een van de ideeën was om leraren via diverse vakbonden te benaderen en ‘te verenigen’, maar daarbij werd de ‘ongeorganiseerde leraar’, oftewel de leraar die niet is aangesloten bij een bond of vereniging, uitgesloten.

Iedere leraar kon zich voor 1 augustus 2017 aanmelden in het vrijwillige register en heel gemakkelijk zijn/haar eigen inspraak en zeggenschap regelen. Daarnaast is het vrijwillige register, op dit moment, het enige middel waarin al vele leraren verenigd zijn en waarin het vergroten van deze groep laagdrempelig is. Vandaar dat nu gevraagd is om je in te schrijven in het vrijwillige register om zeggenschap te regelen.

21. Wie konden zich kandidaat stellen voor de positie van parlementslid?

In het profiel van een kandidaat voor de positie van parlementslid stond dat het moest gaan om een bevoegde leraar die drie jaar werkzaam is in de sector waarvoor hij/zij zich kandidaat stelt (een werkonderbreking van minder dan drie maanden telt niet als ‘onderbreking’ van die drie jaar). Tijdens deze drie jaar moet de leraar ook bevoegd zijn geweest. Daarnaast moest de leraar zijn aangemeld bij het (bestaande) vrijwillige register.

22. Waarom zijn er eisen gesteld aan de kandidaten?

Het doel van het hanteren van een profiel voor de leden van het Lerarenparlement, is dat er straks alleen kandidaten zijn die de beroepsgroep vertegenwoordigen.

De reden dat leraren zich hebben moeten aanmelden bij het (bestaande) vrijwillige register is dat de leden van de Deelnemersvergadering een afvaardiging (het Lerarenparlement) moesten kiezen. Aangezien het gaat om een afvaardiging van de Deelnemersvergadering, ligt het voor de hand dat een kandidaat voor de positie van parlementslid, in elk geval zelf ook deel uitmaakt van de Deelnemersvergadering die hij/zij gaat vertegenwoordigen. Aangezien de Deelnemersvergadering tot de start van het nieuwe register bestaat uit leraren die zijn aangemeld bij het (bestaande) vrijwillige register, moest een kandidaat voor de functie van parlementariër ook zijn aangemeld bij het (bestaande) vrijwillige register.

De reden dat voor het vereiste van ‘drie jaar werkzaam zijn in de specifieke sector’ is gekozen, is dat de inschatting is dat een leraar na drie jaar werkervaring weet wat het betekent om leraar te zijn in die sector, en dat de leraar vanaf dat moment ook goed in staat is om de belangen van leraren goed in te schatten. Dit wordt gezien als een vereiste om de beroepsgroep te vertegenwoordigen. Er is niet gekozen voor meer jaren werkervaring, om te voorkomen dat de groep startende leraren helemaal geen kans meer heeft op vertegenwoordiging.

23. Hoe kon je je kandidaat stellen?

Dit kon van 16 juni 2017 tot en met 16 juli 2017. Gecontroleerd is of kandidaten voldeden aan de vereisten om kandidaat te zijn. De kandidatenlijst is op 21 augustus gepubliceerd. De verkiezingen waren van 4 t/m 24 september. De uitslag is hier gepubliceerd door de verkiezingscommissies.

24. Hoe is de verkiezingsuitslag bepaald?

De verkiezingsuitslag is per ‘kandidatencategorie’ bepaald (po, pso, vo, vso, mbo). Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen hebben gekregen.