Wet Beroep Leraar

De Wet Beroep Leraar geeft alle leraren in het primair, speciaal, voortgezet en middelbaar (beroeps)onderwijs zeggenschap over hun vak als het gaat om vakinhoud, vakdidactisch en pedagogisch handelen en de leerresultaten. Met de wet wordt de positie van de leraar versterkt, zowel in school als voor de beroepsgroep als geheel. Leraren gaan weer zelf over hun beroep.

Dit betekent dat leraren in samenspraak met het schoolbestuur afspraken maken over:

  1. De inhoud van de lesstof.
  2. De manier waarop de lesstof wordt aangeboden en welke middelen daarbij worden gebruikt.
  3. Het beoordelen van de onderwijsprestaties van de leerlingen.
  4. Welke pedagogisch-didactische aanpak er op school gebruikt wordt en op welke manier deze wordt toegepast.
  5. Hoe elke leraar als onderdeel van het lerarenteam zijn bekwaamheidsonderhoud bijhoudt, waarbij rekening wordt gehouden met 1, 2, en 3.

De gemaakte afspraken worden vastgelegd in het professioneel statuut.