Bekwaamheidseisen

Met de wet Beroep Leraar en Lerarenregister is een stevige fundering gelegd onder het professionele karakter van het beroep van leraar. Het eerste element van die fundering is in 2006 al gelegd met de Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO). Hiermee is ingevoerd dat leraren moeten voldoen aan bekwaamheidseisen en hun bekwaamheid ook moeten blijven onderhouden.

De beroepsgroep van leraren kreeg toen, in 2006, al de belangrijke zeggenschap over de toelating tot het beroep. De bekwaamheidseisen worden door de beroepsgroep, na afstemming met organisaties van werkgevers en ouders, voorgesteld aan de Minister. In 2006 is de eerste versie van de bekwaamheidseisen in werking getreden. Die versie is inmiddels grondig herzien, waarbij de omschrijving van het beroep zoals die nu in de Wet Beroep Leraar en Lerarenregister staat, uitgangspunt is geweest. Zie: Verantwoording herijking.

Het voorstel van de beroepsgroep is ongewijzigd overgenomen door de Minister; deze bekwaamheidseisen gelden per 1 augustus 2017. In de eisen is vastgelegd wat leraren tenminste moeten weten en kunnen om hun vakinhoudelijke en pedagogisch-didactische verantwoordelijkheden waar te kunnen maken. Vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische bekwaamheid is onmisbaar om een goede leraar te kunnen worden. Die bekwaamheid is wel ingebed in een bredere opvatting van professionaliteit die ook ander professionele beroepen kenmerkt. Die bredere aspecten zijn niet specifiek voor leraren en daarom niet specifiek uitgewerkt in deze bekwaamheidseisen. Ze worden weergegeven in onderstaande schematische voorstelling van beroepsbekwaamheid die aan de basis ligt van de nieuwe bekwaamheidseisen.

De Algemene Maatregel van Bestuur is in maart 2017 gepubliceerd in het Staatsblad (16 maart 2017).

Bekwaamheidseisen schema
Schematische voorstelling van beroepsbekwaamheid die aan de basis ligt van de nieuwe bekwaamheidseisen