Werkzaamheden Lerarenparlement

Het Lerarenparlement (voorheen: afvaardiging van de Deelnemersvergadering of ADV) vertegenwoordigt de beroepsgroep namens de Deelnemersvergadering en heeft vastgelegde bevoegdheden.

De belangrijkste bevoegdheden van het Lerarenparlement

A. Vaststellen en wijzigen van de professionele standaard;
B. Doen van een voorstel voor de periodieke herijking van de bekwaamheidseisen;
C. Ontwikkelen van kaders en uitgangspunten voor het professioneel statuut;
D. Doen van een voorstel voor de herregistratiecriteria en de valideringsregels;
E. Vaststellen en wijzigen van de interne werkwijze.

De werkzaamheden van het Lerarenparlement

De werkzaamheden van het Lerarenparlement zullen deels van algemene aard zijn, deels wellicht specifiek gaan over een bepaald onderdeel (A t/m E). Dit is allemaal afhankelijk van wat de parlementsleden zelf besluiten over de verdeling van het werk. Bij de algemene werkzaamheden kan je denken aan overleggen over de producten die opgeleverd moeten worden (zie hierna). Daarnaast vindt er afstemming plaats met diverse betrokken partijen: OCW, schoolbesturen, sectorraden, de Onderwijscoöperatie, etc.

Voor de specifieke werkzaamheden (A t/m E) is er al veel voorwerk gedaan. Er is door nauwe samenwerking tussen veel leraren en de Onderwijscoöperatie al begonnen met de ontwikkeling van de diverse producten waar het Lerarenparlement over zal beslissen. Er ligt dus al veel informatie en soms zelfs ontwerpen of conceptstukken waarop voortgebouwd kan worden.

A. Professionele standaard

Op grond van de wet dient de professionele standaard voor de beroepsgroep schriftelijk te worden vastgesteld. Een werkgroep van de Onderwijscoöperatie heeft een concept opgesteld dat aan het Lerarenparlement is overhandigd, en zij kunnen op basis hiervan een professionele standaard gaan opstellen.

B. Herijking bekwaamheidseisen

De herijking van de bekwaamheidseisen gebeurt eens in de zes jaar. Momenteel hoeft dit niet te gebeuren, dus er ligt op dit vlak nog geen werk.

C. Professioneel statuut

In de wet is vastgelegd dat alle scholen per 1 augustus 2017 een professioneel statuut hebben. De opdracht en het initiatief tot het opstellen van het statuut ligt bij de schoolleiding en schoolbesturen. De inhoud van het professioneel statuut moet voortkomen uit een gezamenlijke dialoog tussen leraren en schoolbesturen.

De wet bepaalt enkel dat er een professioneel statuut moet zijn. Het is niet vastgelegd hoe het professioneel eruit moet komen te zien. De wettelijke bepalingen omtrent het professioneel statuut laten veel ruimte aan de scholen. Daarmee is er ruimte voor verscheidenheid, en kan het professioneel statuut op het niveau van de school tot stand komen. Het Lerarenparlement heeft de bevoegdheid om kaders en uitgangspunten voor het professioneel statuut te ontwikkelen.

D. Valideringsregels en herregistratiecriteria

De afgelopen periode heeft de Onderwijscoöperatie oriënterend onderzoek uitgevoerd onder leraren (meedenksessies, online sessie, panelgesprekken). Deze schat aan informatie wordt in een rapport aan de afvaardiging aangeboden. De afvaardiging kan kennisnemen van de tot nu toe opgehaalde inhoud, de manier waarop die verzameld is en de vraag beantwoorden wat er nog nodig is om tot een voorstel voor herregistratiecriteria te komen.

Uit de Kamerbrief van Minister Slob van 1 december 2017 blijkt dat de afvaardiging extra tijd krijgt om de criteria voor herregistratie en de valideringsregels te ontwikkelen.